VARNOST IN ZDRAVJE

Smernice za vključitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi

UKREPI ZA VARNOST V VRTCU

Pri delu oz. bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok, predvsem tako:

•  da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti,

•  da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici,

•  da se otrokom preprečijo medsebojna fizična obračunavanja, nasilna ravnanja ipd.,

•  da je delo organizirano tako, da ima vzgojiteljica ali pomočnica stalno pregled nad ravnanjem otrok,

•  da je zagotovljena varnost nad otroki pri zapuščanju igralnice s strani zaposlenih,

•  da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na njihovo zdravje (debele jopice, puloverji ipd.),

•  da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,

•  da se zagotovijo varna tla (suha ipd.),

•  da se zagotovi redno zračenje prostorov.

Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok, pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane in uživanju hrane.

Neposredno pred počitkom je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice dolžna preveriti, ali ima otrok prazna usta.

Med počitkom morajo biti zagotovljeni optimalni pogoji za miren počitek pri primerni sobni temperaturi.

Vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice je dolžna nadzorovati otroke ves čas počitka.

UKREPI ZA VARNOST ZUNAJ VRTCA

Na sprehodu, izletu ali igri oz. drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov vrtca, morata otroke enega oddelka:

•  varovati oz. spremljati najmanj dva delavca oz. dve odrasli osebi.

Aktivnost otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima delavec vrtca:

•  stalen in nemoten pogled nad vsemi otroki svojega oddelka.

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice predvsem dolžna:

•  da prične z izvajanjem aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega oddelka,

•  da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti še pred izhodom otrok,

•  da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer obstaja nevarnost za otroke,

•  da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in nad njihovim gibanjem,

•  da prepreči ravnanja otrok in njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in življenje otroka ali drugih otrok v skupini.

UKREPI V PRIMERU POŠKODB ALI SLABEGA POČUTJA OTROKA

Vsak delavec vrtca je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju otroka.

Otroka je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju otroka obvestiti starše oz. zakonite zastopnike, tajništvo šole in vodstvo šole in izpolniti zapisnik o poškodbi.

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine .) je vrtec o tem dolžan obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu vrtca.

Dostopnost